The CrossFit Open 2024

In Laatste nieuws by SabineWeijers

The CrossFit Open 2024

Nederlands: (English: scoll)
De CrossFit Games Open 2024 begint op 29 februari wereldwijd!
De grootste fitnesswedstrijd ter wereld. We doen 3 verschillende workouts in 3 weken. En zoals elk jaar doen we natuurlijk ook dit jaar weer mee. Alle niveaus zijn welkom, zelfs als je net begint.

We organiseren dit evenement op 3 opeenvolgende vrijdagavonden; 1 maart, 8 maart en 15 maart op locatie Amstel voor ALLE leden (ook als je in Buitenveldert bent).

We hebben weer een feest op 15 maart. Ons doel is ook om dit jaar meer deelnemers te hebben dan alle voorgaande jaren. Vorig jaar namen 107 deelnemers deel. Dit is niet ons hoogste aantal deelnemers. Dit jaar is ons doel om 125 deelnemers te hebben. Je kunt je registreren vanaf 9 januari 2024.

Nogmaals: Alles zal plaatsvinden op de locatie Amstel (net als vorig jaar…)
We beoordelen elkaar en hebben onze eigen box leaderboard. Hoe presteer je dit jaar? Dat zullen we zien tijdens deze periode.

Hoe meld je je aan?

Registreer jezelf op de CrossFit Games-website. Zorg er vervolgens voor dat je locatie Mobilis Amstel Crossfit selecteert als de affiliate (OOK als je lid bent van Buitenveldert).
Houd de data 1, 8 en 15 maart vrij in je agenda (middag-avond, start 16:00 uur)

Zodra de workouts bekend zijn, zullen er timeslots in het rooster (Mobilis app) worden gemaakt, waarop je je kan inschrijven.
Meer info volgt tzt.

“Wat als ik op sommige van deze data niet kan?”
Dan kun je de workout op een ander tijdstip voltooien, MAAR… je moet wel regelen dat een ander lid je beoordeelt.
Zolang je score op tijd is ingediend en je een andere persoon hebt die je beoordeelt, kun je de workout ook op een ander moment voltooien.
Als je meer informatie nodig hebt, vraag het dan aan onze coaches.

“Nou, ik ga het toch niet halen tot de Games, dus waarom zou ik dan meedoen?”
Leuk geprobeerd.

Allereerst draait het bij de Open om het aanmoedigen van je mede-atleten, herinneringen creëren en het vieren van eerste pull-ups, double unders, muscle-ups en gewichtheffen PR’s (adrenaline doet dat met je)
Plus, degenen onder jullie die ooit aan een tenniswedstrijd hebben meegedaan, maakten zich ook niet al te veel zorgen over eventueel op Wimbledon terechtkomen, toch?
Dus als het niet om de overwinning gaat, is de Open een geweldige manier om je fitness te testen, je verantwoordelijk te houden om vooruit te gaan en gemotiveerd te blijven voor het komende jaar, persoonlijke doelen te bereiken en te vieren met de gemeenschap.

Punt. Doe gewoon mee.

Maar ik kan niet eens movements Rx doen” of
“Ik ben niet goed genoeg om aan zo’n CrossFit-wedstrijd mee te doen”
Oké. En dan?
Alle workouts worden ook aangeboden in een Scaled-optie.

“Ja, maar, maar dan is het gescaled”
Nou en??
Doe gewoon mee.

“Wat??? Ik moet betalen om deel te nemen?”
Ja. Dit is eigenlijk vrij normaal voor wedstrijden in de meeste sporten in het algemeen, dus ook voor de Open.
Of was jij die sluwe persoon die de Dam tot Dam-loop rende zonder het inschrijfgeld te betalen?? Grapje…

Doe gewoon mee.

English
The CrossFit Games Open 2024 will start on Feb 29th worldwide!
The largest fitness competition in the world. We do 3 different workouts in 3 weeks. And like every year, we are of course participating again this year. All levels are welcome, even if you are just starting out.

We host this event on 3 Friday evenings in a row; March 1, March 8 and March 15 at location Amstel for ALL members (also if you are at Buitenveldert)

We will have a party again on March 15. Our goal is also to have the most number of participants this year than all other years. Last year 107 participants took part. This is not our highest number of participants. This year our goal is to have 125 participants. You can register from January 9, 2024.

Again: Everything will take place at the Amstel location (just like last year…)
We will judge each other and we have our own box leaderboard. How are you doing this year? We will see that during this period.

How do you sign up?
1. Register yourself on the CrossFit Games website here. Then make sure you select location Mobilis Amstel Crossfit as the affiliate (ALSO if you are a Buitenveldert member)
2. Keep the dates 1, 8 and 15th of March free in you calendar (afternoon-evening, start 16:00 uur)

Once the workouts are known, timeslots will be created in the schedule (Mobilis app), where you can sign up. More information will follow in due course.

What if I can’t make it on some of these dates?
Then you can complete the workout at a different time, BUT… you need to arrange for a member to judge you as well.
As long as your score is submitted on time and you have another person judging you, you can also complete the workout at a different time.
If you need more info on this, ask our coaches.

“Well, I’m not going to make it to the Games, so why should I join then??”
Nice try.

First of all, joining in on the Open is all about cheering your fellow athletes on, creating memories and celebrating first pull-ups, double unders, muscle-ups and weightlifting PRs (adrenaline does that you)
Plus, those of you who have ever joined a tennis competition, weren’t too concerned either about possibly ending up at Wimbledon right?
So if it’s not for the win, the Open is a great way to check in on your fitness, hold you accountable to moving forward and staying motivated for the upcoming year, accomplish personal goals, and celebrate with the community.

Period. Just join.

“But I can’t even do movements Rx” or “I’m not good enough to join a CrossFit competition like that”
Ok. So what?

All workouts are also offered in a Scaled option.

“Yeah, but, but then it’s scaled”
So what? (mini violin playing now)

Just join.

“What??? I have to pay to participate?
Yes. This is actually quite normal for competitions in most sports in general, so also for the Open.
Or were you that sneaky person that ran the Dam tot Dam race without paying the fee?? Just kidding…

Just join.