The CrossFit Open, Explained.

In Laatste nieuws by SabineWeijers

Duuuuuus, sommigen van jullie hebben de sprong gewaagd en zich ingeschreven, misschien is het je eerste Open, misschien je tiende!
En misschien zijn sommigen van jullie nog steeds aan het twijfelen, nog niet helemaal zeker wat te doen. In ons vorige artikel hebben we uitgelegd waarom het een geweldig idee is om je in te schrijven en wanneer het zal plaatsvinden bij Mobilis Amstel Crossfit.

Laten we eens wat beter kijken naar wat het allemaal inhoudt:

Wat is de Open?
De Open bestaat uit drie workouts verspreid over drie weken, en het begint met 24.1. Open workouts worden geïdentificeerd door hun jaar en de volgorde waarin ze verschijnen. De workouts worden elke donderdag tijdens de drie weken van de Open vrijgegeven, en je kunt de live aankondiging van de workout bekijken die gestreamd wordt op de CrossFit Games website.

De aankondiging vindt elke week op een andere locatie plaats, en twee atleten (of meer) zullen de workout live uitvoeren. Nadat de workout is vrijgegeven, heeft elke atleet die zich heeft ingeschreven voor de Open tot 2 uur ‘s nachts op de volgende dinsdag de tijd om hun beste score online in te dienen.

Wat is het doel van de Open?
De Open is de eerste kwalificatieronde van de CrossFit Games. Elke atleet die wil deelnemen aan de Games moet eerst de Open in hun regio doorkomen.

Hoewel het doel van de Open is om de fitste atleten in elke regio te vinden die doorgaan naar de volgende ronde, is het ook een kans voor elke atleet op elk niveau om deel te nemen aan de competitie. Het kan betekenis en doel geven aan je training terwijl het ook de gemeenschap van je sportschool dichter bij elkaar brengt. (Als vuistregel geldt dat de Open de tijd van het jaar is waar we veel mensen belangrijke mijlpalen zien bereiken: snatch met lichaamsgewicht, muscle-ups, toes-to-bars, handstand push-ups, double-unders, enz.)

Belangrijker nog, de Open zal je ook interessante gegevens geven over je prestaties in de sportschool, wat een leidraad kan zijn voor het stellen van realistische doelen voor het volgende jaar.

Hoe kunnen de workouts worden uitgevoerd?
Open workouts worden tests genoemd.
Elke week van de Open kun je ervoor kiezen om een van de drie varianten van de vrijgegeven test uit te voeren – Rx’d (“zoals voorgeschreven”), Scaled of Foundations.

Rx – Voor de meer ervaren atleten (je kunt alle workouts in de les uitvoeren zoals Rx)
Scaled – Enige CrossFit-ervaring, nog niet helemaal klaar voor Rx’d, op zoek om te zien waar deze competitie over gaat
Foundations – Nieuw bij CrossFit, onzeker of zelfs overtuigd dat de CrossFit Open niet voor hen is

Kun je het mixen?
Ja! Je kunt kiezen hoe je de workout wilt doen nadat deze is aangekondigd. Dus potentieel zou je bijvoorbeeld 24.1 Scaled kunnen doen, 24.2 Scaled en 24.3 als Foundations.
Elke andere combinatie is ook mogelijk, maar dit zal je positie op het leaderboard beïnvloeden.

Ik hoorde iets over een judge, waar gaat dat over?
Alle workouts moeten worden gecontroleerd door een judge, hun verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat alle bewegingen volgens de standards worden uitgevoerd, en dat alle herhalingen worden gedaan. Tijdens onze Open-evenementen zul je de atleet in de heat na die van jou judgen, dus iedereen zal op een gegeven moment een mede-atleet judgen. We zullen alle standards uitleggen voordat we beginnen, maar je bent al eindeloos door ons gecoacht op soortgelijke standards, dus niets nieuws eerlijk gezegd.
Er is een online Judges-cursus die je kunt doen, wat we ten zeerste aanbevelen om jezelf vertrouwd te maken met alle bewegingen opnieuw.

Nog niet ingeschreven? Doe het hier!
Alle atleten moeten Mobilis Amstel CrossFit als locatie gebruiken, ook leden van Buitenveldert.

ENGLISH

Soooo, some of you have taken the plunge and signed up, maybe it’s your first Open, maybe your 10th!
And perhaps some of you are still on the fence, not to sure yet on what to do. In our previous article we explained why it’s a great idea to sign up and when it will be taking place at Mobilis Amstel Crossfit.

Let’s have a closer look at what it all entails:

What is the Open?
The Open is comprised of three workouts over three weeks, and it starts with 24.1. Open workouts are identified by their year and the order in which they appear. The workouts will be released every Thursday during the three weeks of the Open, and you can watch the live announcement of the workout that will be streamed on the CrossFit Games website.

The announcement will take place at a different location each week, and two athletes (or more) will perform the workout live. After the workout is released, any athlete who has registered for the Open will have until 2 a.m. on the following Tuesday to submit their best score online.

What’s the purpose of the Open?
The Open is the first qualifying stage of the CrossFit Games. Any athlete who wants to compete at the Games must first make it through the Open in their region.

While the purpose of the Open is to find the fittest athletes in each region to move on to the next round, it’s also an opportunity for any athlete at any level to participate in the competition. It can add meaning and purpose to your training while also bringing your gym’s community closer together. (As a rule of thumb, the Open is the time of year where we see many people achieve important firsts: bodyweight snatch, muscle-ups, toes-to-bars, handstand push-ups, double-unders, etc.)

Most importantly, the Open will also give you some interesting data on your performance in the gym, which can be a guide for setting realistic goals for the following year.

How can the workouts be performed?
Open workouts are called tests.
Each week of the Open, you can choose to complete one of three variations of the released test — Rx’d (“as prescribed”), Scaled, or Foundations.

Rx – For the more experienced athletes (you’re able to perform all workouts in class as Rx)
Scaled – Some CrossFit experience, not quite ready for Rx’d, looking to see what this competition is all about
Foundations – New to CrossFit, unsure or even convinced the CrossFit Open is not for them

Can you mix it up?
Yes! You can choose how to do the workout after it’s been announced. So potentially, you could do 24.1 Scaled, 24.2 Scaled and 24.3 as Foundations for example.
Any other combination is also possible, however, it will influence your ranking on the leaderboard accordingly.

I heard something about a judge, what’s that all about?
All workouts need to be monitored by a judge, their responsibility is to ensure all movements are done according to the standards, and that all reps are done. During our Open events, you will judge the athlete in the heat after yours, so everyone will judge a fellow athlete at some point. We will explain all the standards before we begin, but you’ve been coached by us already endlessly by those similar standards, so nothing new really.
There is an on-line Judges course you can do, which we highly recommend doing, to familiarize yourself with all the movements once again.

Not registered yet? Do it here!
All athletes need to use Mobilis Amstel CrossFit as a location, also Buitenveldert members.