Aangepast 5 juni 2021

(English below)

In verband met de Corona maatregelen moeten sportscholen aan een aantal voorwaarden voldoen om de veiligheid voor klanten en medewerkers te waarborgen. Deze adviezen hebben we verwerkt in een Corona protocol. Het verzoek om onderstaande protocol goed door te lezen en tijdens je bezoek de instructies op te volgen.

CORONA PROTOCOL MOBILIS

 1. Als je een van de onderstaande vragen van toepassing is, kom dan niet bij ons sporten. Blijf dan thuis en volg de adviezen van het RIVM.
  1. Had je 1 of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur? (Hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 graden, benauwdheidsklachten)
  2. Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
  3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
  4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
  5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
 2. Vooraf via de app reserveren is verplicht voor iedereen. Niet zomaar aan komen waaien.
  Door daadwerkelijk te reserveren ga je ook akkoord met de bovengenoemde vragen. Deze zie je ook elke keer wanneer jij je aanmeld voor een les. Als er 1 vraag is die jij beantwoord met JA dan mag jij je niet inschrijven.
 3. Ben je verkouden? Blijf thuis!
 4. Kom niet te vroeg. Kom niet te laat. Kom op tijd.
 5. Nies en hoest in je elleboog.
 6. Houd je aan de 1,5m afstand ten alle tijde (ook als je moet rennen in de workout).
 7. Was je handen bij binnenkomst van het pand en bij het verlaten van ons pand met ons desinfectie middel.
 8. Neem je eigen bidon (met water) en handdoek (voor je eigen zweet) mee.
 9. Volg de aangegeven looproute in de box.
 10. Gebruik een schoon doekje en ons desinfectie middel na de WOD om het trainingsmateriaal mee schoon te maken.
 11. Je kunt geen gebruik maken van de kleedkamers en douches.
 12. Maak je gebruik van het toilet? Desinfecteer dan de drukknop van de spoelbak en de kraan boven de wasbak met de desinfectiemiddelen die in het toilet staan.
 13. Neem je eigen afval mee naar huis. De vuilnisbakken op Mobilis zijn alleen bedoeld voor gebruikte desinfectiemiddelen.
 14. Voorkom het creëren van grote groepen.
 15. Iedereen zal zijn eigen trainingsplek hebben en eigen trainingsmateriaal. Niet delen.
 16. Kom voor de training en ga weer als deze is afgelopen. Klinkt niet lief, ik weet het, sorry. Na praten kun je buiten doen met gepaste onderlinge afstand.
 17. Alle medewerkers zijn bereikbaar voor vragen of onduidelijkheden.

Specifiek voor Amstel:

 1. Maximaal 50 personen binnen aanwezig.
 2. Staat het licht op rood dan graag nog even buiten blijven wachten totdat het op groen staat of dat de coach je binnen roept!
 3. De nooddeur is onze uitgang.
 4. Bij de ingang en uitgang staat desinfectiemiddel, gebruik dit.
 5. Open Gym. Er zijn voor elk uur dat we lesgeven ook Open Gym mogelijkheden. Steeds 12 plekken. Deze gaan per heel uur. Lees regel 4 van hierboven. Je mag je inschrijven voor een WOD en een Open Gym uur. Maar je mag niet langer blijven dan deze 2 uur. Je moet geregistreerd staan.

Specifiek voor Buitenveldert:

 • Wacht buiten totdat de coach je binnen roept.
  hier kan bij… Wacht buiten totdat de coach je binnen roept. Belemmer niet de voordeur, blijf wat meer aan de zijkanten staan.
  Blijf niet hangen in de receptie ruimte. Sorry, klinkt niet vriendelijk maar het moet even.

— English —

In connection with the Corona measures, gyms must meet a number of conditions to ensure safety for customers and employees. We have incorporated these measures into a Corona protocol. We kindly ask you to read the protocol below and to follow the instructions during your visit.

CORONA PROTOCOL MOBILIS

 1. If you answer is YES to any of the questions below, don’t join us. Then stay at home and follow the advice of RIVM.
  1. Did you have one or more of these complaints in the past 24 hours? (Cough, colds, fever from 38 degrees, shortness of breath)
  2. Do you currently have a roommate with a fever and / or shortness of breath?
  3. Have you had the new coronavirus and was diagnosed in the last 7 days (in a lab)?
  4. Do you have a roommate / family member with the new coronavirus and have you had contact with him / her in the past 14 days while he / she still had complaints?
  5. Are you in quarantine because you have had direct contact with someone who has been diagnosed with the new coronavirus?
 2. Booking in advance via the app is mandatory for everyone. Don’t just come without registration. By actually booking you also agree to the above questions. You will also see this every time you register for a lesson. If there is 1 question that you answer with YES, you are not allowed to register.
 3. Do you have a cold? Stay at home!
 4. Don’t come early. Don’t be late. Be on time.
 5. Sneeze and cough in your elbow.
 6. Keep the 1.5m distance at all times (even if you have to run in the workout).
 7. Wash your hands when entering the building and when leaving our building with our disinfectant.
 8. Bring your own water bottle (with water) and towel (for your own sweat).
 9. Follow the indicated walking route in the box.
 10. Use a clean cloth and our disinfectant after the WOD to clean the training material.
 11. You can’t use the changing and rooms, showers.
 12. Do you use the toilet? Then disinfect the push button of the sink and the tap above the sink with the disinfectants that are in the toilet.
 13. Take your own waste home. The rubbish bins on Mobilis are only intended for used disinfectants.
 14. Avoid creating large groups.
 15. Everyone will have their own training place and their own training material. Do not share.
 16. Come before the training and go again when it is finished. Doesn’t sound sweet, we know, sorry. Socializing afterwards you can do outside at an appropriate distance.
 17. All employees are available for questions or ambiguities.

Specific for Amstel:

 1. Maximum 30 people present (12 WOD + 12 WOD + 4 Open Gym + 2 coaches). Outside there is room for 6 people in the tent. In other words, 6 outdoor Open Gym spots.
 2. If the light is on red, please wait outside for a while until it is green or the coach calls you in!
 3. The roller shutter is our front door where you enter. This is also the reception area where you gather. Wait for the coach to call you.
 4. The emergency door is our exit.
 5. Use disinfectant at the entrance and exit.
 6. Open Gym. There are also Open Gym options for every hour we teach. Always 4 spots. These go every hour. Read line 4 above. You can register for a WOD and an Open Gym hour. But you cannot stay longer than these 2 hours. You must be registered.

Specific for Buitenveldert:

 1. Wait outside until the coach calls you in. Do not obstruct the front door, stay a little more to the sides.
  Do not linger in the reception area. Sorry, doesn’t sound friendly but it has to be done.