Privacy Policy

Mobilis CrossFit B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Mobilis CrossFit B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
– Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Mobilis CrossFit B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Verwerking van persoonsgegevens van onze leden
Persoonsgegevens van leden of leveranciers worden door Mobilis CrossFit B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. onze ledenadministratie Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het CrossFit lidmaatschap;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mobilis CrossFit B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– IBAN rekeningnummer

Jouw persoonsgegevens worden door Mobilis CrossFit B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
– Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en de daaropvolgende wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor de financiële administratie.
Verwerking van persoonsgegevens van leden en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van leden en/of geïnteresseerden worden door Mobilis CrossFit B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, toestemming via het ledenportaal, toestemming via de mail;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Mobilis CrossFit B.V. de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
Jouw persoonsgegevens worden door Mobilis CrossFit B.V. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een lid en/of geïnteresseerde.
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de leden- en financiële administratie;
– Het verwerken van banktransacties;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Mobilis CrossFit B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Mobilis CrossFit B.V. van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens;
Toegang en gebruik ledenportaal
Met ons portaal krijg je toegang tot een beheeromgeving waar je zelf dingen kunt instellen, opgeven en wijzigen voor de online dienst. Wij houden bij wat je gedaan hebt en wanneer. Hiervoor gebruiken wij je sportprestaties t.b.v performancetracking en e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden na het einde van de dienstverlening aan jou.
In-app aankopen doen
Je kunt in onze online dienst SportBit manager dingen kopen. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de aankoop af te handelen en te registreren. Hiervoor gebruiken wij je e- mailadres, factuuradres, naw-gegevens, telefoonnummer en betalingsgegevens. Dit doen wij op basis van je toestemming. Wij bewaren deze informatie volgens de wettelijke bewaarplicht.

Een abonnement afsluiten
Je kunt bij onze online dienst SportBit manager een betaald abonnement afsluiten. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de betaling af te handelen. Hiervoor gebruiken wij je factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres en naw-gegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Wij bewaren deze informatie volgens de wettelijke bewaarplicht.
E-mail contact en Nieuwsbrief
Via e-mail kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres. Dit doen wij op basis van je toestemming.
Je kunt je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kun je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via je account kun je dit doorgeven. Via het portaal kun je dit ook doorgeven. Je e- mailadres wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.
Aankopen credits
In sommige gevallen wordt er in SportBit manager gewerkt met credits die je vooraf moet kopen. Hierbij gebruiken wij je persoonsgegevens om de aankoop af te handelen en om de credits te registreren. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, naw-gegevens, telefoonnummer, betalingsgegevens en factuuradres. Dit zijn wij wettelijk verplicht.
Je account
Bij bepaalde onderdelen van onze online dienst moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij je nickname, naw-gegevens, telefoonnummer, profielfoto, e-mailadres, geboortedatum, factuuradres, betalingsgegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de online dienst. Je kunt via je account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.
Cookies
Onze online dienst gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze online dienst werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies.

Rechten omtrent jouw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Vragen
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.
Contactgegevens
Mobilis CrossFit B.V. Daniël Goedkoopstraat 29 1096 BD Amsterdam info@mobiliscrossfit.nl